دپارتمان تخصصی مدیریت (دولتی- اجرایی و کسب وکار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

(Department Of Management (Public Administration And EMBA

موضوعات دانشجویان ذیل تایید نهایی در گروه شد و برای تایید دانشکده و معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردید - لذا دانشجویان می توانند اقدام به تنظیم فصول پایان نامه زیر نظر استاد راهنما و مشاور نمایند.

1-سماء مسلمی عقیلی  2- محمد مهدی صدقی  3- ابوالفضل حسام  4- معصومه حکمت  5- احسان سلامتی  6- عماد عطائیان   7- زهرا احمدی  8- انسیه تازیکه   9- آزاده عربعلی  10-فرشته رضایی 11- آقای محمدی  12- خانم گرزین


جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب