دپارتمان تخصصی مدیریت (دولتی- اجرایی و کسب وکار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

(Department Of Management (Public Administration And EMBA

دانشجویان محترم

برای انتخاب واحد از این ترم باید اسم استاد مشخص باشد با عنایت به اینکه برای هر دانشجو بتواند انتخاب واحد کند به دستور آموزش نام مدیر گروه هر رشته ثبت می شود - این مورد صرفا برای حل انتخاب واحد بوده و دانشجویان با استاد راهنمایی که در موضوع پیشنهادی و پرپزال تعیین شده کار خواهند کرد


جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب