دپارتمان تخصصی مدیریت (دولتی- اجرایی و کسب وکار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

(Department Of Management (Public Administration And EMBA

1- صفیه تیمور زارع  2- عبدالحمید توماج   3- رضا نوچمنی   4- مصطفی امینی   5- رضا ولی یی   6 - سید روح اله امینی   7- مریم طهماسبی   8- آمنه ده مرده   9- شعبان امیر خانلو   10- علیرضا آرامون  11- فهیمه جمال لیوانی 


جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب